Nhiệm Vụ Phần Thưởng Mốc Dã Tẩu

29/06/22

MỐC THƯỞNG 4000 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

PHẦN THƯỞNG THEO MỐC

  • Hoàn thành nhiệm vu đến sợ lượng nhất định , nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng hấp dẫn bên dưới .
Giới hạn nhiệm vụ :
  • 40 nhiệm vụ / ngày .
Lưu ý :
  • Có thể dùng vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh .
MỐC NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG
100  Cuốn bí kíp 9x random
300 2 Tẩy tủy kinh + 2 Võ lâm mật tịch ( khóa )
500 Ngựa 80 random
1.000 Ngọc bội Hiệp cốt & Nhu tình
1.500  Bí kíp 120
2.000 Áo Nhu tình & Hiệp cốt
2.500  Ngựa bôn tiêu ( không khóa - 30 ngày )
3.000 Ngẫu nhiên trang bị Định Quốc & An Bang
3.500 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
4.000

 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

(ngẫu nhiên môn phái , không khóa , vĩnh viễn)