Nhiệm Vụ Phần Thưởng Mốc Dã Tẩu

29/06/22

MỐC THƯỞNG 4000 NHIỆM VỤ DÃ TẨU

PHẦN THƯỞNG THEO MỐC

  • Hoàn thành nhiệm vu đến sợ lượng nhất định , nhân sĩ có thể nhận các phần thưởng hấp dẫn bên dưới .
Giới hạn nhiệm vụ :
  • 40 nhiệm vụ / ngày .
Lưu ý :
  • Có thể dùng vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh .
MỐC NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG
100 Bí Kíp 90 Random + 2 Tẩy Tủy Kinh
300 2 Võ Lâm Mật Tịch + Lb Ngựa 80
500 2 Đá Tái Tạo
1.000 Ngẫu nhiên trang bị Định Quốc Mini
1.500 Ngẫu nhiên trang bị An Bang Mini
2.000 Ngọc bội Hiệp cốt & Nhu tình
2.500 Áo Nhu tình & Hiệp cốt
3.000 Ngẫu nhiên trang bị Định Quốc & An Bang
3.500 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
4.000

 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

(ngẫu nhiên môn phái , không khóa , vĩnh viễn)