Tính Năng : Phi Phong VIP & Thuê Phi Phong

23/08/22

Nhận Phi Phong VIP tại NPC Quản lý người chơi VIP (Lâm An, 180/202).

Hình thức nhận Phi Phong :

• Nhân vật có VIP 1 - 15 ( nhận được miễn phí sau mỗi lần năng cấp úp VIP nhân vật hạn sử dụng 6 tháng ) : Xem cách úp VIP 

• Nhân vật không có VIP ( sẽ được thuê bằng Tiền Vạn hoặc Kim Nguyên Bảo phi phong từ VIP 1 - VIP 10 hạn sử dụng 7 ngày )

Giá thuê Phi Phong :

Phi Phong Kim Nguyên Bảo
Cấp 1 1 KNB
Cấp 2 2 KNB
Cấp 3 3 KNB
Cấp 4 4 KNB
Cấp 5 5 KNB
Cấp 6 6 KNB
Cấp 7 7 KNB
Cấp 8 8 KNB
Cấp 9 9 KNB
Cấp 10 10 KNB
Phi Phong Tiền Vạn
Cấp 1 150 vạn
Cấp 2 300 vạn
Cấp 3 450 vạn
Cấp 4 600 vạn
Cấp 5 750 vạn
Cấp 6 900 vạn
Cấp 7 1050 vạn
Cấp 8 1200 vạn
Cấp 9 1350 vạn
Cấp 10 1500 vạn

Lưu ý : Giá thuê Tiền Vạn sẽ được cập nhật liên tục theo giá trị KNB trong game .

Hình ảnh &  thuộc tính Option Phi Phong :